Schiavon - Pasta na čištění stříbra

Popis produktu – Schiavon - Pasta na čištění stříbra

Návod na použití pasty na stříbro:

  1. Omýjte stříbro pastou, vzniklou nanesením "Pasty na stříbrné nádobí nebo příbory" mokrou houbičkou.
  2. Opláchněte stříbrné nádobí v jarové a následně čisté teplé vodě.
  3. Vysušte měkkým hadříkem, aby jste dosáhli jedinečného lesku Vašeho  stříbrného nádobí.

Pastu uchovávejte mimo dosah dětí!

Při použití používejte ochranné pomůcky (jednorázové rukavice).

Houbičku po použití vždy propláchněte čistou vodou! 

Vždy si umyjte ruce a použíjte krém na ruce!

 

*Fotografie je pouze ilustrační!

 

Bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

 

Datový a bezpečnostní list Vám rádi zašleme.

Údržba a návody – Schiavon - Pasta na čištění stříbra

Materiál Pasta na čištění stříbra za mokra
Obsah v g 200
Výrobce Schiavon
© Thomas Spoon Prague, s.r.o. 2012 - 2021. Všechna práva vyhrazena.