Formy a doplňky

Prášek na čištění mědi

Katalogové číslo: 0001

Italský čistič značky Ruffony je ideální nejen pro mytí vnější měděné části nádobí, ale i pro vnitřní pocínovaný povrch. Vnější část nádobí je dobré práškěm Ruffoni čistit, aby se zachoval vysoký lesk a odolnost prosti kyselému prostředí. Nádobí je práškěm čištěno za mokra dle návodu na obalu.

Prášek uchovávejte mimo dosah dětí! Při použití používejte ochranné pomůcky (jednorázové rukavice). Houbičku po použití vždy propláchněte čistou vodou!  Vždy si umyjte ruce a použíjte krém na ruce!

Bezpečnostní informace:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

Datový a bezpečnostní list Vám rádi zašleme.

Dobré jídlo je vždy výsledkem plánování, organizace a ingrediencí. Často výběr správného nádobí může ovlivnit výsledek a úspěch jídla. Tyto předměty, tak jemně „speciální“ a inspirované minulostí, jsou vyrobeny z mědi o tloušťce 0,5-1 mm. Měděné formy s pocínovaným vnitřkem mohou být používány na výrobu originálně tvarovaných dortů, bábovek nebo jako dekorace na zeď. Výborná tepelná vodivost mědi umožňuje perfektní regulaci a pokrmy jsou propečené rovnoměrně. 

Dostupnost  SKLADEM NA PRODEJNĚ 14ks

396,- Kč

Parametry a údržba

EAN 8032622861570
Výrobce Ruffoni - Itálie
Značka Ruffoni
Výška 17 cm
Váha 400 g
Ke stažení Návod k použití PDF