Čištění a údržba

Leštěnka na stříbro 0.25 l

Katalogové číslo: 84301

Návod na použití leštěnky na stříbro:

  1. Na neste leštěnku na měkký hadřík 
  2. Krouživým pohybem na neste leštěnku a postupně na celou plochu
  3. Měkkým hadříkem následně vyleštěte stříbrné nebo postříbřené předměty

Leštěnku uchovávejte mimo dosah dětí!  POUZE NA STŘÍBRNÉ nebo POSTŘÍBŘENÉ DEKORACE. Není určené pro leštění předmětu, kterou jsou ve styku s potravinami.

Při použití používejte ochranné pomůcky (jednorázové rukavice).

Vždy si umyjte ruce a použijte krém na ruce!

 Bezpečnostní informace:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

 Datový a bezpečnostní list Vám rádi zašleme.

*Fotografie produktu je pouze ilustrační! 

Čistící postředky značky Schiavon jsou vynikající produkty pro mimořádné čištění a odstraňování oxidace z povrch stříbra. Tyto velmi účinné neagresivní čisticí prostředky se dodávají ve spreji a  v "pěnové" pastě a jsou dodávány se specifickými pokyny pro snadné použití.

Dostupnost  SKLADEM NA PRODEJNĚ 1ks

409,- Kč

Parametry a údržba

Výrobce Argenteria Schiavon - Itálie
Značka Schiavon
Materiál složení uvedeno na obalu
Dárkové balení ne
Objem 0,25 l
Myčka na nádobí ne
Mikrovlnná trouba ne
Ke stažení Návod k použití PDF