Čištění a údržba

Leštěnka na stříbro 0.25 l

Katalogové číslo: 84301

Návod na použití leštěnky na stříbro:

  1. Na neste leštěnku na měkký hadřík 
  2. Krouživým pohybem na neste leštěnku a postupně na celou plochu
  3. Měkkým hadříkem následně vyleštěte stříbrné nebo postříbřené předměty

Leštěnku uchovávejte mimo dosah dětí!

Při použití používejte ochranné pomůcky (jednorázové rukavice).

Vždy si umyjte ruce a použijte krém na ruce!

 Bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

 Datový a bezpečnostní list Vám rádi zašleme.

*Fotografie produktu je pouze ilustrační! 

Čistící postředky značky Schiavon jsou vynikající produkty pro mimořádné čištění a odstraňování oxidace z povrch stříbra. Tyto velmi účinné neagresivní čisticí prostředky se dodávají ve spreji a  v "pěnové" pastě a jsou dodávány se specifickými pokyny pro snadné použití.

Dostupnost  SKLADEM 1ks

359,- Kč

Výrobce Argenteria Schiavon - Itálie
Značka Schiavon
Materiál složení uvedeno na obalu
Dárkové balení ne
Objem 0,25 l
Myčka na nádobí ne
Mikrovlnná trouba ne