Čištění a údržba

Pasta za mokra na stříbro 200 g

Katalogové číslo: 84303

Návod na použití pasty na stříbro:

  1. Omýjte stříbro pastou, vzniklou nanesením "Pasty na stříbrné nádobí nebo příbory" mokrou houbičkou.
  2. Opláchněte stříbrné nádobí v jarové a následně čisté teplé vodě.
  3. Vysušte měkkým hadříkem, aby jste dosáhli jedinečného lesku Vašeho  stříbrného nádobí.

Pastu uchovávejte mimo dosah dětí!

Při použití používejte ochranné pomůcky (jednorázové rukavice).

Houbičku po použití vždy propláchněte čistou vodou! 

Vždy si umyjte ruce a použíjte krém na ruce!

 Bezpečnostní informace:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

 Datový a bezpečnostní list Vám rádi zašleme.

*Fotografie produktu je pouze ilustrační! 

Čistící postředky značky Schiavon jsou vynikající produkty pro mimořádné čištění a odstraňování oxidace z povrch stříbra. Tyto velmi účinné neagresivní čisticí prostředky se dodávají ve spreji a  v "pěnové" pastě a jsou dodávány se specifickými pokyny pro snadné použití.

Dostupnost  SKLADEM NA PRODEJNĚ 17ks

440,- Kč

Parametry a údržba

Výrobce Argenteria Schiavon - Itálie
Značka Schiavon
Materiál složení uvedeno na obalu
Dárkové balení ne
Váha 200 g
Myčka na nádobí ne
Mikrovlnná trouba ne
Ke stažení Návod k použití PDF